Zarząd i Statut

Zarząd klubu

Prezes – Paweł Zieliński
Wiceprezes  – Zbigniew Katner
Skarbnik – Iwona Kowalewska
Członek Zarządu – Sławomir Kopeć
Członek Zarządu – Jan Żółkiewski

Statut klubu

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Działalność Stowarzyszenia „PIĘCIOBÓJ POLSKI-CWKS Legia” jest kontynuacją dorobku i dotychczasowej działalności osób związanych ideą rozwoju i popularyzacji sportu pięciobojowego w Polsce, głównie sekcji pięcioboju nowoczesnego Legii, ma służyć rozwojowi i popularyzacji tej dyscypliny sportu, wspomagać wszelkie działania w tej dziedzinie i współpracować z wszelkimi instytucjami i organizacjami zarówno w Polsce jak i za granica.

§ 2.

Stowarzyszenie o nazwie „Pięciobój Polski – CWKS Legia”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest klubem sportowym w rozumieniu art. 3 ustawy o sporcie.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz niniejszym statutem.

§ 5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych i związków sportowych.

Rozdział 2

Cele i formy działania

§ 8.

 1. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w tym:
  • wspieranie działań na rzecz popularyzacji sportu pięciobojowego w społeczeństwie szczególnie wśród młodzieży.
  • doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Stowarzyszenia.
  • prowadzenia szkolenia sportowego.
  • organizowanie współzawodnictwa sportowego.
  • uczestnictwo w imprezach sportowych.
  • organizowanie różnych form aktywności fizycznej.
  • popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

§ 9.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  • wspieranie członków Stowarzyszenia w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych oraz udzielanie wsparcia członkom Stowarzyszenia, którzy osiągają sukcesy sportowe.
  • zapewnienie członkom Stowarzyszenia dostępu do infrastruktury sportowej.
  • organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych z wykorzystaniem środków i obiektów będących w dyspozycji Stowarzyszenia.
  • organizowanie zawodów pięciobojowych, czwórbojowych, trójbojowych i dwubojowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
  • organizowanie obozów sportowych.
  • współpraca z organami administracji publicznej.
 2. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych.

§ 10.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12.

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  • Członków zwyczajnych
  • Członków uczestników
  • Członków honorowych.
  • Członków wspierających.
 2. Członków przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 13.

 1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, będąca obywatelem polski lub cudzoziemcem.
 2. Członkiem zwyczajnym może być również małoletni w wieku 16 do 18 lat.
 3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami uczestnikami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 14.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  • uczestnictwa w Walnych zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
  • uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
  • zgłaszania opinii, postulatów, wniosków wobec Zarządu.
  • udziału w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie w ramach statutowej działalności.
  • zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu.
 2. Członkom uczestnikom przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem określonych powyżej ust. 1 pkt 1 – członkowie uczestnicy biorą udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 15.

 1. Członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy obowiązani są do:
  • aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i realizacji celów statutowych.
  • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
  • regularnego opłacania składek członkowskich.
  • dbania o mienie Stowarzyszenia.

§ 16.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna , zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 17.

 1. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków.
 2. Członkowie wspierający mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.
 3. Członkowie wspierający są obowiązani do przestrzegania statutu i uchwał władz oraz regularnego spełniania na rzecz Stowarzyszenia zadeklarowanych, w deklaracji członkowskiej, świadczeń.

§ 18.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek Honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie same prawa jak członek zwyczajny.
 4. Członek Honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 19.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • Skreślenia uchwałą Zarządu w wyniku:
   a/ złożenia przez członka Stowarzyszenia, Zarządowi pisemnej dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, przy czym Zarząd nie może – w przypadku złożenia rezygnacji – odmówić podjęcia uchwały zgodnej z wolą członka, który składa rezygnację; uchwała Zarządu o skreśleniu z listy członków winna być w takim przypadku podjęta niezwłocznie.
   b/ śmierci członka lub utrata osobowości prawnej przez członka wspierającego.
  • Wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia:
   a/ rażącego naruszenia przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.
   b/ niebrania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres co najmniej sześciu miesięcy.
   c/ zalegania z opłaceniem składek członkowskich za okres co najmniej sześciu miesięcy, po uprzednim wezwaniu do uiszczenia zaległych składek.
   d/ działania przez członka na szkodę Stowarzyszenia.
  • Rozwiązania się Stowarzyszenia.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Zarząd zobowiązany jest zawiadomić zainteresowanego o wykluczeniu na piśmie doręczając mu jednocześnie stosowną uchwałę, podając przyczyny wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od daty doręczenia przedmiotowej uchwały wykluczonemu członkowi. W przypadku złożenia odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu nie wywołuje skutków prawnych do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Rozdział 4

Struktura organizacyjna

§ 20.

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna.

§ 21.

 1. Kadencja władz wybieralnych trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków danego organu.
 3. Uchwały Władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że dany organ podejmie uchwałę o zastosowaniu głosowania tajnego.

§ 22.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Stowarzyszenia, zwoływane przez Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i raz na cztery lata jako Sprawozdawczo – Wyborcze.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o ile członek wyrazi zgodę na ten tryb powiadomienia, podając jednocześnie do wiadomości Zarządu swój adres e-mail.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§ 23.

 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Stowarzyszenia obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane w trybie § 22 ust. 2 niniejszego statutu.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd.
  • z inicjatywy własnej
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej
  • na wniosek co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku, o którym jest mowa w ust. 3 pkt b – c niniejszego paragrafu i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 24.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:
  • Uchwalenie kierunków działania Stowarzyszenia
  • Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  • Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz.
  • Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  • Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu.
  • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
  • Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
  • Podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§25.

 1. Zarząd składa się z od 3 do 7 osób, w tym Prezesa, wybieranego w oddzielnym głosowaniu. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa i skarbnika.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 3. Zarząd działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

§26.

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  • Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
  • Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
  • Określanie wysokości składki członkowskiej i trybu jej uiszczania.
  • Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
  • Opracowywanie regulaminów wewnętrznych działania Stowarzyszenia.
  • Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
  • Powoływanie doradczych komisji problemowych i uchwalanie regulaminów ich działania.
  • Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
  • Powoływanie sekcji Stowarzyszenia i uchwalanie regulaminów ich działania.

§ 27.

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu Komisja ze swojego grona wybiera Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

§ 28.

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  • Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia.
  • Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
  • Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.
  • Zwoływanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie określonym na podstawie przepisów niniejszego statutu.
  • Składanie na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej.
  • Składanie na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 29.

 1. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, członkowie organu władzy, który uległ uszczupleniu mogą uzupełnić swój skład spośród członków Stowarzyszenia. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru.
 2. Jeżeli, w trakcie kadencji, ustąpią funkcyjni członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – wówczas Zarząd, jak również odpowiednio Komisja Rewizyjna – mogą po uzupełnieniu swego składu, w trybie ust. 1 niniejszego paragrafu, powołać funkcyjnych członków, do końca kadencji.
 3. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej może odwołać w trakcie kadencji z pełnionych funkcji wyłącznie Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 4. Jeżeli w trakcie kadencji członkowie Zarządu lub członkowie Komisji Rewizyjnej zostaną odwołani z pełnionych funkcji, Walne Zebranie Stowarzyszenia, dokonuje uzupełnienia składu Zarządu lub składu Komisji Rewizyjnej, do końca kadencji.

Rozdział 5

Majątek i fundusz Stowarzyszenia

§ 30.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
  • Składki członkowskie.
  • Dotacje.
  • Darowizny, zapisy i spadki.
  • Dochody z majątku Stowarzyszenia.
  • Wpływy z działalności statutowej.
  • Wpływy z działalności gospodarczej.

§ 31.

 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezes lub Wiceprezes.
 2. Do występowania w imieniu Stowarzyszenia w sprawach niemajątkowych są upoważnieni indywidualnie: Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział 6

Zmiana Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia

§ 32.

 1. Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia mających głos stanowiący na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cele na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
 4. Likwidator, powołany uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia, po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreśleniu Stowarzyszenia z ewidencji.