Zapisy

Zapis na zajęcia nauki i doskonalenia pływania na rok szkolny 2017/2018

  • trwać będzie do wyczerpania puli miejsc
  • obejmować będzie maksymalnie 8 osób do każdej z grup

Termin zapisów na zajęcia :

  • Od 1.03 do 31.08 bieżącego roku

Zapisy odbywać się będą:

W zgłoszeniu obowiązkowo należy podać:

  • Nazwisko i imię dziecka
  • Pełną datę urodzenia dziecka
  • Nr telefonu osoby do kontaktu w sprawie zapisu

Warunki zapisu i udziału w zajęciach nauki i doskonalenia pływania:

Zapis dziecka dokonany przez rodzica (opiekuna prawnego) odbywa się przy akceptacji Regulaminu obiektu dostępnego https://drive.google.com/file/d/0B7jsOcPEik4IQzVzSHZRSUdhNFU/view oraz Regulaminu zajęć zamieszczonego na stronie internetowej: www.pieciobojlegia.pl ze szczególnym uwzględnieniem punktu mówiącego o braku przeciwwskazań zdrowotnych u dziecka. Dodatkowo zapis zobowiązuje do udziału w zajęciach w okresie od momentu zapisu do ostatnich zajęć w roku szkolnym 2017/2018 (zajęcia trwają do dnia 23 czerwca). Istnieje możliwość rezygnacji z zajęć po I semestrze.

W przypadku takiej rezygnacji konieczne jest nadesłanie informacji na adres e-mail: piecioboj.legia@gmail.com lub listownie na adres klubu do dnia 31 grudnia 2017. Brak zgłoszenia rozumiany będzie jako potwierdzenie woli kontynuacji. W wyjątkowych sytuacjach zapisy przyjmujemy również w trakcie trwania roku szkolnego, jeżeli umiejętności dziecka pozwolą na dołączenie do odpowiedniej grupy. Prosimy o zapoznanie się przed zapisem, z opisem umiejętności dla poszczególnych poziomów zaawansowania. W przypadku dokonania zapisu nieadekwatnie do wymaganych w danej grupie umiejętności, trener prowadzący może zaproponować przesunięcie dziecka do innej grupy. Odbywa się to w miarę wolnych miejsc. W razie braku miejsca, dziecko zostaje skreślone z grupy i wpisane na listę rezerwową grupy potencjalnie odpowiadającej jego umiejętnościom. W wyjątkowych sytuacjach (choroba uniemożliwiająca dalszy udział w zajęciach, sytuacje losowe) dopuszcza się rezygnację z zajęć w trakcie semestru. W trudnej sytuacji materialnej możliwe jest rozłożenie płatności na raty. Niezbędnym do tego warunkiem jest jednak wniesienie podania. Podania można nadsyłać na adres e-mail: piecioboj.legia@gmail.com. Informacje o dniach wolnych od zajęć oraz inne ważne uwagi znajdą Państwo na stronie Stowarzyszenia: www.pieciobojlegia.pl.
W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia (awaria na obiekcie itp.) Klub zobowiązuje się do powiadomienia rodzica o tym fakcie drogą e-mailową lub sms oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej: www.pieciobojlegia.pl, o ile tylko zostanie uprzedzony o tym fakcie, przez osoby zarządzające obiektami OSiR z dostatecznym wyprzedzeniem.