Regulamin zajęć

 1. Zapisujący dziecko na zajęcia rodzic lub opiekun prawny oświadcza o braku przeciwskazań zdrowotnych u dziecka do uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania i zobowiązuje się do dostarczenia do klubu podpisanego Oświadczenia w terminie 14 dni od dokonania zapisu.
 2. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać: czysty strój kąpielowy, czepek pływacki, klapki.
 3. Ubranie i obuwie zewnętrzne należy pozostawić w szatni ogólnej.
  Z powodu ograniczonej możliwości przebywania w szatni basenowej (30 min.), wstęp do szatni odbywa się najwcześniej na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć, a opuszczenie szatni najpóźniej 20 min.
 4. Po zakończeniu zajęć – przekroczenie powyższego czasu spowoduje konieczność dopłaty w kasie pływalni w wysokości 24 gr za każdą minutę.
 5. Po wyjściu z szatni uczestnik zajęć udaje się na umówione miejsce zbiórki grupy.
 6. Instruktor sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu rozpoczęcia zajęć (zbiórka) do ich zakończenia.
 7. Po zakończeniu zajęć uczestnik powinien udać się do szatni lub zostać zabrany przez rodzica (opiekuna prawnego) z płyty basenu (w przypadku młodszych dzieci).
 8. Korzystanie z pływalni możliwe jest tylko w obecności instruktora prowadzącego zajęcia.
 9. Uczestnikom zajęć nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających. W szczególności zabrania się: wchodzenia do wody bez zezwolenia prowadzącego, biegania po terenie otaczającym nieckę basenową, wpychania do wody lub zatapiania innych osób korzystających z pływalni, niszczenia urządzeń i sprzętu oraz zaśmiecania i brudzenia terenu pływalni.
 10. Na terenie pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia.
 11. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia urządzeń lub pomieszczeń, odpowiedzialność ponoszą rodzice (opiekunowie prawni).
 12. Osoby naruszające regulamin mogą zostać wydalone z zajęć.
 13. Uczestnika zajęć obowiązuje stosowanie się do regulaminów obiektu, na którym odbywają się zajęcia.
 14. Każdy uczestnik zajęć posiadający LEGITYMACJĘ CZŁONKOWSKĄ zobowiązany jest posiadać ja przy sobie i okazywać na żądanie pracowników pływalni.